ในการติดตั้งตัวเครื่องดูดควัน ประการแรกที่จะต้องพิจารณาคือตำแหน่งที่จะติดตั้ง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับการวางตำแหน่งของเตาไฟเป็นหลัก ในกรณีที่ต้องการจะใช้ระบบดูดควันแบบดูดออกภายนอก จะต้องดูตำแหน่งที่สามารถจะเดินท่อดูดควันออกได้ควบคู่ไปด้วย ในแง่ของการติดยึด เครื่องดูดควันส่วนใหญ่มักออกแบบให้สามารถติดยึดได้ 2 ด้าน คือ จะติดยึดจากด้านบน โดยยึดเข้ากับตู้แขวน ติดผนังในครัวก็ได้ หรือจะติดยึดจากด้านหลังโดยยึดเข้ากับตัวผนังโดยตรงก็ได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสำหรับห้องครัวที่มีการทำตู้แขวนติดผนัง

การติดยึด เครื่องดูดควันเข้ากับตู้แขวนจากด้านบน จะให้ความสวยงามกลมกลืนมากกว่า การติดยึดเข้ากับผนังจากด้านหลังเพราะสามารถทำการปรับระดับ และร่องห่างต่างๆ ได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้การออกแบบตู้แขวนจะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เหมาะกับเครื่องดูดควันรุ่นที่ จะติดตั้งด้วย ทั้งในแง่ของรูปแบบ และตำแหน่งที่จะทำการติดยึด อีกประเด็นหนึ่ง ในแง่ของการติดตั้ง ซึ่งมักจะถูกละเลยหรืออาจจะเป็นเพราะไม่ทราบก็ได้ นั่นคือ ระดับความสูงของการติดตั้ง เครื่องดูดควันว่าควรจะวางอยู่ในระดับใดจึงจะเหมาะสมเพราะ ถ้าติดตั้งไว้ต่ำเกินไปเครื่องดูดควัน จะได้รับความร้อนจากเตาไฟมากเกินไป ทำให้อายุการใช้งานสั้น หรือเกิดอันตรายขึ้นได้ แต่ถ้าติดตั้งไว้สูงเกินไป จะทำให้การดูดกลิ่นและควันต่างๆ ไม่ค่อยได้ผล โดยทั่วไปแล้วการกำหนด ระดับความสูง ของการติดตั้งเครื่องดูดควัน มักจะเทียบกับระดับความสูงของเตาไฟเป็นเกณฑ์ คือควรจะติดตั้งอยู่สูงเหนือเตาไฟประมาณ 65-80 เซนติเมตร จะได้ผลดีทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการใช้งานและความปลอดภัย

นอก จากนี้ ตำแหน่งที่คาดว่าจะทำการติดตั้ง ควรจะเตรียมเดินสายไฟ เอาไว้โดยเฉพาะบ้านที่ มีการเดินสายไฟแบบฝังในผนัง ควรกำหนดตำแหน่งไว้แต่แรก แล้วเดินสายไฟเอาไว้เลยจะได้ไม่ต้อง เดินสายลอยในภายหลัง แต่ถ้าเป็นไปได้ควรมีการเดินสายดิน ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ การเชื่อมต่อไฟบ้าน เข้ากับตัวเครื่องนั้น ควรจะมีสวิตช์หรือเบรกเกอร์ควบคุม จากจุดภายนอกโดยเฉพาะ ด้วยเผื่อในกรณีที่เครื่องดูดควันมีปัญหาหรือต้องถอดออกไปซ่อมแซม จะได้สามารถตัดไฟที่จะเข้า เครื่องได้โดยไม่กระทบกระเทือน
ถึงระบบไฟฟ้าส่วนอื่นในบ้าน