Roof Ventilatorลูกหมุ่น ช่วยหมุนถ่ายเทอากาศลมร้อนที่ลอยอยู่ด้านบนตัวบ้าย จะถูกระบายออก ลูกหมุนช่วยคุณได้ หากคุณต้องการ ระบายอากาศ หรือ ระบายความร้อนจากภายในตัวบ้านออกสู่ ภายนอก
ลูกหมุนช่วยให้คุณ ระบายลมร้อน ที่ลอยตัวขึ้นสูง อยู่ภายในตัวอาคาร ออกไปข้างนอกขณะเดียวกันก็ ช่วยให้เกิดสภาพการท่ายเท ของอากาศภายใน ตัวอาคาร ลดความอับชี้นภายในอาคาร
หากต้องการป้องกัน ความร้อนจากด้านนอก เข้ามาตัวอาคาร หรือ ต้องการป้องกันความร้อน จากแสงแดด คุณควรใช้ฉนวนกันความร้อน แบบพีอี หรือ แบบพียู แทน